Products

So sánh các phiên bản của SQL Server

So sánh giữa các phiên bản của SQL Server

Các tính năng SQL Server 2014 SQL Server 2012 SQL Server 2008 R2 SQL Server 2008
Hiệu suất Trong bộ nhớ OLTP
Bộ nhớ trong Cột lưu trữ *
Bộ đệm cho SSD (Buffer pool extension to SSD)
Quản lý Tài nguyên
Khả dụng Luôn luôn bật
Hỗ trợ và di chuyển ảo hoá nâng cao
Bảo mật Mã hóa dữ liệu trong suốt
Hỗ trợ mã hóa sao lưu
Kiểm tra dữ liệu truy xuất và các hoạt động dựa trên
nội dung của dữ liệu đó (Fine-grained auditing)
Phân quyền
Tính sẵn sàng của đám mây Sao lưu vào Microsoft Azure
Khắc phục sau thảm họa sang Microsoft Azure
Tối ưu hóa hình ảnh VM trong thư viện Microsoft Azure
Quản lý và lập trình Lặp lại phân phối
Quản lý dựa trên chính sách
Khả năng lập trình nâng cao
BI & phân tích PowerPivot cho Excel
Các dịch vụ tích hợp được quản lý như một máy chủ
Kết nối Hadoop qua Apache sqoop
Mô hình ngữ nghĩa BI
Dịch vụ dữ liệu chính
Dịch vụ chất lượng dữ liệu