The Leader of Embedded Solutions
MDS Pacific

MSD Pacific เป็นผู้นำด้าน embedded solution ระดับแนวหน้าของโลก ให้บริการ embedded solution ที่ล้ำสมัย เรามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือลูกค้าในการลดเวลานำสินค้าหรือบริการเข้าสู่ตลาด (time-to-market) ทั้งยังช่วยพัฒนาคุณภาพโดยการจัดสรรโซลูชันครบวงจรที่มีประสิทธิภาพดีเยี่ยมให้แก่ ธุรกิจ embedded industries ในวงกว้าง เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์, กิจการค้าปลีก, โรงงานอุตสาหกรรมการ และ กิจการด้านสุขภาพ เป็นต้น

solutions

Foundation

MDS Pacific ถูกก่อตั้งโดยบริษัทแม่อย่าง Hancom MDS ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่าย Microsoft Windows IoT อย่างเป็นทางการในเกาหลีใต้ อีกทั้งยังเป็นบริษัท ผู้นำด้าน embeded solution ซึ่งได้ให้บริการ embedded solution ระดับแนวหน้าอย่างครบคันแก่ลูกค้าในเกาหลีใต้มาแล้วกว่าพันราย อาธิ Samsung, Hyundai motors, LG, KT และ SKTHancom MDS เชื่อมั่นว่า MDS Pacific จะสามารถขยายเรื่องราวความสำเร็จของ Hancom MDS ให้มากยิ่งขึ้น และจะสามารถบริการ Windows embedded services แก่ลูกค้าทั่วทั้งภูมิภาคได้

foundation

Foundation

MDS Pacific ถูกก่อตั้งขึ้นที่สิงคโปร์ในปี 2003 และเติบโตขึ้นในตลาดบริการ embeded อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหลายปี และเพื่อมุ่งเน้นเฟ้นหาภูมิภาคที่มีศักยภาพ MDS Pacific จึงจัดตั้งสาขาที่อินเดียในปี 2004 และออสเตรเลียในปี 2005