Products

Microsoft SQL Server 2005 cho hệ thống nhúng

SQL ServerTM 2005 là một nền tảng cơ sở dữ liệu tiên tiến cung cấp việc quản lý dữ liệu cấp doanh nghiệp với các công cụ BI tích hợp nghiệp vụ. Công cụ cơ sở dữ liệu SQL Server 2005 cung cấp bảo mật, lưu trữ xác thực an toàn hơn cho cả dữ liệu quan hệ và có cấu trúc, cho phép dễ dàng quản lý, sẵn có và các ứng dụng dữ liệu có hiệu suất cao.

Các tính năng

  • Máy chủ cơ sở dữ liệu hình ảnh tài liệu
  • Máy chủ cơ sở dữ liệu hệ thống tin nhắn thoại thoại tích hợp
  • Máy chủ cơ sở dữ liệu máy chủ lưu trữ
  • Các máy chủ cơ sở dữ liệu back-end khác cho các ứng dụng nhúng.

Thông tin liên hệ