Products

Kiểm soát ứng dụng McAfee và Microsoft AppLocker

McAfee Application Control cũng tương thích với một số tính năng chính của hệ điều hành Windows Embedded. Phần mềm AppLocker của Microsoft là một giải pháp dễ dàng triển khai, doanh nghiệp đã sẵn sàng cung cấp danh sách trắng có hỗ trợ nền tảng giới hạn và khả năng quản lý

Ưu điểm

  • Bảo mật tốt hơn
  • Khả năng mở rộng và bộ nhớ thấp
  • Hỗ trợ nhiều nền tảng
  • Dễ vận hành
Tính năng Kiểm soát Ứng dụng McAfee Microsoft AppLocker
Nền tảng hỗ trợ cho Windows XP, Windows 2000 & Linux
So sánh ảnh bằng vàng
Bảo vệ tràn bộ đệm và ngăn ngừa thay đổi
Người dùng tin cậy
Đường dẫn đáng tin cậy, đơn vị xuất bản đáng tin cậy
Bản Cập nhật tin cậy
Tích hợp thư mục hoạt động
Quản lý tập trung trong môi trường làm việc nhóm
Danh sách trắng (Python, Perl và các dạng tương tự) / Bền
Chế độ học tập
Chứng minh được hiệu suất bằng việc quản lý số lượng các nút lớn
Hiệu suất: Bộ nhớ thấp
Xác nhận của bên thứ ba, chứng nhận NSS và NCR
Báo cáo tập trung

Giải pháp Quản lý Ứng dụng McAfee cung cấp các tính năng cấp doanh nghiệp, như: dễ vận hành, bảo mật, chi phí triển khai thấp và có khả năng mở rộng.

1. Dễ hoạt động
  • Tạo Chính sách Kiểm soát Ứng dụng cho toàn bộ tổ chức với tính năng chế độ học tập
  • So sánh các danh sách trắng riêng lẻ trên mỗi điểm cuối với ảnh vàng được chấp thuận và tin cậy để xác định sự mất tần số
  • Tích hợp với quy trình quản lý thay đổi hiện có để tự động đưa ra danh sách trắng các ứng dụng hiện có hoặc phần mềm mới.
2. Chi phí triển khai thấp hơn Hỗ trợ nhiều hệ điều hành và do đó khách hàng không buộc phải nâng cấp hệ điều hành
3. Giải pháp được chứng minh, khả năng mở rộng và an toàn với báo cáo tập trung
  • Bộ nhớ thấp và triển khai đã được chứng minh với số lượng lớn các thiết bị đầu cuối
  • Bộ nhớ Bảo vệ ngăn chặn tràn bộ đệm và do đó cung cấp bảo mật tốt hơn
  • Báo cáo tập trung cung cấp khả năng hiển thị trong toàn tổ chức

Thông tin liên hệ