Products

Microsoft SQL Server 2008 cho hệ thống nhúng

Microsoft SQL Server 2008 cho các hệ thống nhúng là một giải pháp nền tảng dữ liệu toàn diện với những bước tiến lớn trong những nhiệm vụ quan trọng và có khả năng kinh doanh thông minh. Microsoft SQL Server 2008 R2 dành cho các hệ thống nhúng là một nền tảng quản lý dữ liệu tích hợp toàn diện, với thông tin kinh doanh và cung cấp các phân tích cho thiết bị máy chủ của bạn

Các tính năng

Nền tảng dữ liệu doanh nghiệp
 • Bảo vệ thông tin của bạn và đảm bảo tính liên tục của hoạt động kinh doanh
 • Quản lý hiệu quả dựa trên quản lý chính sách
 • So sánh và tối ưu hóa hiệu suất cho tất cả các doanh nghiệp không kể quy mô
 • Các máy chủ cơ sở dữ liệu back-end khác cho các ứng dụng nhúng
Hiệu quả Cung cấp trí thông minh nhân tạo (location intelligence) trong các ứng dụng của bạn
Máy chủ cơ sở dữ liệu Hệ thống tin nhắn thoại tích hợp thoại
Máy chủ lưu trữ máy chủ cơ sở dữ liệu

 • Các máy chủ cơ sở dữ liệu back-end khác cho các ứng dụng nhúng
Phát triển Năng động Đẩy nhanh sự phát triển của bạn với các thực thể

 • Đồng bộ dữ liệu của bạn từ bất cứ đâu
  Máy chủ lưu trữ máy chủ cơ sở dữ liệu
 • Các máy chủ cơ sở dữ liệu back-end khác cho các ứng dụng nhúng
Thông tin chi tiết Tích hợp tất cả dữ liệu của bạn vào Kho dữ liệu Doanh nghiệp

 • Tiếp cận tất cả người dùng của bạn với một nền tảng BI có khả năng mở rộng
 • Trao quyền cho mọi người dùng với những hiểu biết có thể thực hiện được

Thông tin liên hệ