Products

DT10 – Công cụ kiểm thử động cho theo dõi thời gian thực “

DT10 không chỉ là một công cụ để dò tìm và gỡ lỗi.Công cụ này có thể dò tìm trong một thời gian dài đến 30 ngày và có nhiều chức năng thuận tiện để phân tích các dữ liệu đã được dò tìm.DT10 sẽ đóng góp đáng kể vào việc nâng cao chất lượng của phần mềm nhúng, dự kiến sẽ phát triển về quy mô và độ phức tạp, và nâng cao hiệu quả hoạt động phát triển.

Tổng quan

Thiết kế, gỡ lỗi và Kiểm thử

DT10 không chỉ là một công cụ để dò tìm và gỡ lỗi. Công cụ này có thể theo dõi thời gian kéo dài đến 30 ngày và có nhiều chức năng thuận tiện để phân tích dữ liệu đã dò tìm. DT10 sẽ đóng góp đáng kể vào việc nâng cao chất lượng của phần mềm nhúng, dự kiến sẽ phát triển về quy mô và độ phức tạp, và nâng cao hiệu quả hoạt động phát triển.

Các đặc tính kỹ thuật

 • Rất dễ sử dụng, công cụ kiểm tra động, thông minh, và mạnh mẽ
 • Thiết kế, gỡ lỗi và kiểm tra công cụ dễ dàng
 • Không có sự phụ thuộc của hệ điều hành và CPU
 • Khả thi trong việc theo dõi chuyển động thực sự của mã nguồn cơ sở
 • Có thể chèn các giá trị mong đợi thiết kế cho thời gian thực hiện, khoảng thời gian giai đoạn, các thông số và biến
 • Có thể xác minh trạng thái phần cứng như cảm biến và cổng I/O (đầu vào/đầu ra) cũng như cách xử lý nội bộ của phần mềm.
 • Đồng bộ mã nguồn và tín hiệu phần cứng
 • Lưu vết dài hạn (khoảng 1 tháng)
 • Xử lý Ngoại lệ và Reset (Đặt lại) Gỡ lỗi (Debugging)

Đối với thiết kế

Một kế hoạch kiểm thử có thể được tạo ra bằng cách nhập các giá trị thiết kế như thời gian thực hiện, khoảng thời gian và các biến

Có thể tự động chèn điểm kiểm thử

Đối với gỡ lỗi (debugging)

Việc chuyển đổi nhiệm vụ, chu kỳ và thời gian thực hiện các chức năng, độ bao phủ và thay đổi các biến số có thể được thu thập và phân tích cùng lúc, làm tăng hiệu quả của việc gỡ lỗi một cách đáng kể.

Đối với kiểm thử

 • Một kết quả kiểm thử được tự động xuất ra dưới dạng báo cáo.
 • Khi cả nhà phát triển và người đánh giá sử dụng báo cáo này, các hoạt động cải tiến chất lượng trở nên hiệu quả hơn.

Giao diện giữa DT10 và Target/H

Thông tin liên hệ