Products

CodeSonar

CodeSonar là một công cụ phân tích mã nguồn phức tạp để thực hiện phân tích toàn bộ chương trình, phân tích cú pháp giữa C / C ++ và xác định các lỗi lập trình phức tạp có thể gây ra lỗi hệ thống, hỏng bộ nhớ, rò rỉ dữ liệu và các lỗ hổng bảo mật. Các vấn đề quan trọng trong lỗi cũ pháp ( compile time) để các thử nghiệm truyền thống có thể mất vài tuần để nhận diện.

Các tính năng

Tổng quan
 • Công cụ phân tích tĩnh bằng phân tích môi trường thủ tục tích hợp.
 • Xác minh hàng triệu dòng mã.
 • Phát hiện các lỗi tiềm ẩn với thời gian phân tích tối thiểu.
 • Cung cấp thông tin biến con trỏ chính xác là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong Ngôn ngữ lập trình C
 • Phát hiện các khuyết tật SW mà không có thiết bị mục tiêu (chỉ Mã nguồn)
 • Có thể tìm ra nguyên nhân gây ra lỗi một cách dễ dàng và báo cáo kết quả dưới dạng HTML để kết quả có thể dễ dàng chia sẻ giữa các thành viên trong nhóm.
 • Hỗ trợ mã hoá an toàn để giảm các lỗ hổng bảo mật trực tuyến.
Khả năng phát hiện khuyết tật
 • Tràn bộ đệm
 • Bộ đệm phụ
 • Lỗi chia cho 0 (Division by Zero)
 • Lỗi lỗi ngoại lệ xảy ra khi lập trình viên tham chiếu tới Object nhưng nó lại không có vị trí nào trên bộ nhớ (null) (Null-Pointer Dereference)
 • Lỗi Biến Free Non-Heap
 • Lỗi không khởi tạo giá trị cho biến (Uninitialized Variable)
 • Khóa chết Tranh chấp tài nguyên (DeadLock)
 • Kiểm tra bộ nhớ (Null) sau khi thông qua giải tham khảo (Dereference)
 • Lỗi lỗ hổng Format String
 • Ngăn xếp (xếp chồng) quá nhiều
 • Vòng lặp tiềm ẩn không giới hạn
 • Type overrun (Tràn)
 • Máy tính không thể cung cấp dữ liệu đủ nhanh (Type Underrun)
 • Rò rỉ bộ nhớ
 • Lỗ hổng Use after Free
 • Lỗi Double Free (Hàm Free được nhắc tới hai lần)
 • Quy tắc POW10

Môi trường hỗ trợ

 • Ngôn ngữ: C, Java
 • Nền tảng: Windows, Linux, Solaris
 • Các trình biên dịch
  • GCC và G
  • MS Visual Studio
  • ARM cc
  • Trình biên dịch Wind River
  • Trình biên dịch Green Hills
  • Các chương trình biên dịch giao hệ khác

Thông tin liên hệ